Általános Szerződési Feltételek
www.dentalapro.hu - Ingyenes Fogászati Hirdetések

A Dental Online Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Dental Online Kft., székhely: 2200 Monor, Széchenyi út 8/a) mint a Hirdetési portál internetes címeken elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap) üzemeltető internetes tartalom- és tárhelyszolgáltató (a továbbiakban: Üzemeltető), a hirdető ügyfelei (a továbbiakban: Hirdető) részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

A portál használatával kapcsolatos szabályok minden felhasználóra vonatkoznak, attól függetlenül, hogy regisztráltak-e a Hirdetési portál portálon. Jogosult fenntartja magának a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket -továbbiakban ÁSZF- a regisztrálók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Az új ÁSZF mindig akkor lép hatályba, amikor az az oldalra kikerül. Regisztrálók tudomásul veszik, hogy a Hirdetési portál oldalon található ÁSZF tekintendő hatályban levőnek, Jogosult a változtatás tényét külön közölni nem köteles.

A felhasználók tudomásul veszik és kötelesek betartani az ÁSZF-et, és annak megfelelően használják a Hirdetési portál portált. Minden Hirdetési portál portál felhasználó köteles elolvasni az ÁSZF-et.

A regisztráció során a felhasználók profilt hoznak létre, mely tartalmazza a valóságnak megfelelő személyes adataikat (név, lakcím, elérhetőség, fénykép, videó stb.) A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megadott adatok valósak, valamint kijelenti, hogy az esetlegesen közzétett fénykép ill. videó nyilvánosságra hozatala harmadik személy jogát nem sérti. Minden Hirdetési portál felhasználónak csak egy profilja lehet, egy profil csak egy személy adatait tartalmazhatja. Hamis profil létrehozása tilos. Az ilyen profilokat a Hirdetési portál figyelmeztetés nélkül eltávolítja, szükséges esetben az illetékes hatóságok eljárását kezdeményezheti. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az általa kifogásolhatónak talált profilt külön figyelmeztetés nélkül törölje.

A Hirdetési portál portálon regisztrált felhasználók nem oszthatják meg belépési adataikat más felhasználókkal, adataik felhasználásával történő esetleges illegális belépésekért a Jogosult semmiféle felelősséget nem vállal. A Hirdetési portál oldalon regisztrált felhasználók bármikor törölhetik regisztrált státuszukat, amennyiben a profiljukat törlik a portálon. Tilos kereskedelmi jellegű tevékenységet végezni a Hirdetési portál portálon a Üzemeltető előzetes beleegyezése nélkül. A Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozza vagy megtiltsa a felhasználók hozzáférését a Hirdetési portál oldalon és ezért külön felelősség nem terheli.

Minden Hirdetési portál felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik a portál felé közvetített, feltöltött, rendelkezésre bocsátott adatokért. Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési szerződésre és a Honlap bármilyen felhasználására irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Jelen ÁSZF nem kifejezetten hirdetésre vonatkozó rendelkezései a Hirdetők mellett kiterjednek valamennyi Felhasználóra is. A Hirdetési portál oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető jelen oldal ÁSZF-t tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra a felhasználók (továbbiakban: Hirdetők) figyelmét felhívja.

A Hirdető a Honlapra hirdetéseket és azokhoz fényképet, videót tölthet fel INGYENESEN a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések betartásával. (feltölthető mennyiségek eltérhetnek más más honlap egyedi kialakítása miatt ) Üzemeltető, a Honlapon helyet biztosít Hirdetői részére apróhirdetések és szolgáltatások folyamatos hirdetésére. Üzemeltető által biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit.

A szolgáltatási szerződés elektronikus úton, a Honlapon elvégezhető ún. Regisztráció folyamán jön létre. A Regisztráció során a Hirdető egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF-t (Szabályzatot) elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja. Amennyiben, ezen nyilatkozatot nem teszi meg elektronikus úton (vagyis Hirdető nem jelöli be az ÁSZF elfogadását), akkor a Regisztráció folyamata megszakad, és így a szolgáltatási szerződés nem jön létre. Az ÁSZF elfogadása esetén az Üzemeltető a Regisztrációt követően elektronikus levél formájában tájékoztatja arról, hogy a Regisztráció sikeres volt, illetve hogy milyen adatokkal tud belépni a Honlap rendszerébe ahhoz, hogy hirdetését feladhassa. A regisztráció megszűnik ha felhasználó kizárásra kerül vagy saját maga törli regisztrációját. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítása esetén azzal Hirdető nem ért egyet jogában áll azonnal törölnie regisztrációját.

Hirdető részéről regisztrációval létrejött ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében Üzemeltető a Hirdető szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölni. A feltöltött hirdetések tartalmáért minden esetben a Hirdető felel. Hirdető nem tölthet fel a Honlapra olyan hirdetést, amely a Honlap témaköréhez nem kapcsolódik, vagy jogszabályba, illetve a jó erkölcsbe ütközik, vagy amely más internetes portált reklámoz (vagy bármi más módon sértheti az Üzemeltető és/vagy a Honlap érdekeit). Amennyiben a hirdetésnek - jogszabály alapján - valamilyen kötelező tartalmi elemet is tartalmaznia kell, akkor annak elhelyezése is a Hirdető feladata.
A feltöltő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a feltöltendő fotóval (szöveggel) szabadon rendelkezik, azzal senkinek a szerzői, vagy személyiségi jogait nem sérti. Tudomásul veszi, hogy sérelem esetén a feltöltött fotó, törlésre kerül, és az ezzel okozott károkat meg kell térítenie, és a hatóságok előtt helyt kell állnia.

Duplikált hirdetések: duplikált hirdetésnek akkor nevezzük a hirdetést, ha ugyanaz a regisztrált hirdető ugyanazt a hirdetést többször is hirdeti az oldalunkon. A duplikációk az oldal kezelhetőségét, a Dental Apró kínálatának átláthatóságát rontják. Ezért a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a duplikált hirdetéseket törölje. Amennyiben a Hirdető, ugyanazzal a felhasználói névvel újra duplikált hirdetéseket ad fel, akkor a regisztrációja tiltásra kerülhet.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

-jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
-nem a rovat jellegének megfelelő;
-szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
-erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
-félelemérzetet kelt;
-amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
-pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emelt díjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
-indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
-az Üzemeltető megítélése szerint sértheti a Honlap, az Üzemeltetőnek vagy a Honlap szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
-spam, hirdetésnek minősül;
-hitelekkel, hitelkiváltással kapcsolatos hirdetések;
-olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
-a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
-tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
-burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
-külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
-megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
-dohányáru reklám; * minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;
-A Honlapon nem helyezhető el olyan anyag, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.Tilos a Honlapon a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenységet végezni, szerzői jogokat, illetve szellemi tulajdonjogokat sértő tartalmú anyagot elhelyezni.
-Nem megengedett a Honlapon önkényuralmi jelképek és a szerzői jog hatálya alá eső mp3, zene, program, iso, warez, film, játék, stb. elhelyezése
-Nem engedélyezett tördelt vagy darabolt állományok feltöltése, amennyiben az a szabályok kijátszására irányul. Futtatható állományok, scriptek feltöltése szintén nem engedélyezett.
-Jelszóval védett állományok feltöltése nem engedélyezett.
-Az oldal látogatottságát semmilyen tisztességtelen módon (pl. pop-up), vagy mesterséges úton (rejtett frame, refresh, stb.) nem szabad növelni.

Fentiekben felsorolt információt a Üzemeltető azonnal eltávolítja, és fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó jogosultságát időlegesen vagy véglegesen korlátozza ill. megszüntesse. A fenti rendelkezések útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra az ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa. Hirdető tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Hirdető kötelezi magát arra, hogy amennyiben jelen ÁSZF kiadása előtt regisztrálta magát az oldalon, úgy bejelentkezve kitölti az azóta törvényben előírt további adatait, ill. amennyiben nem teszi akkor elismeri, hogy úgy tekinthető mintha azt kitöltötte volna. Üzemeltető a Hirdetési portál oldal felhasználói számára aktuális hírekkel, eseményekkel, lehetőségekkel kapcsolatban a portálon információkat jeleníthet meg, vagy azokat email marketing tartalmú üzenetben, hírlevél formájában a felhasználók számára elküldheti és ezekhez felhasználó kifejezetten hozzájárul, azt elfogadja, panaszt nem tesz érte. Ha nem szeretne kapni ilyen jellegű leveleket egyszerűen törölheti hirdetéseit, regisztrációját az oldalról.

A Hirdetési portál portállal kapcsolatos szerzői jogok kizárólag a Üzemeltetőt illetik meg. Ezen szerzői jogok megsértése esetén a Üzemeltető teljes kártérítésre tart igényt. A felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokat a Üzemeltető minden korlátozás nélkül harmadik személyeknek továbbíthatja.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget:

-az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
-az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
-a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Hirdetők irányában;
-a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
-egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
-Hirdető számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

Az Üzemeltető szolgáltatásait Hirdető és felhasználó a saját felelősségére használja. Mindezek mellett a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetési portál használata közben számos helyen fog találkozni Felhasználótól származó adatokkal, és hogy a Hirdetési portál nem felelős ezeknek pontosságáért, hasznosságáért, biztonságáért vagy szellemi tulajdonjogaiért. Megérti és elfogadja továbbá, hogy találkozhat olyan Felhasználótól származó adatokkal, amelyek pontatlanok, sértők, illetlenek, kifogásolhatóak, és egyetért azzal, hogy lemond az ezekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről a Hirdetési portállal szemben, valamint a törvény által elfogadható legtágabb értelemben mentesíti a Hirdetési portált annak tulajdonosait, üzemeltetőit, és dolgozóit az ezekkel kapcsolatos felelősségvállalás alól. Elfogadja, hogy a Hirdetési portál bármikor figyelmeztetés nélkül élhet azon jogával, hogy megtagadjon, visszavonjon, blokkoljon a Hirdetési portál oldalán, hálózatán, szolgáltatásain előforduló Felhasználótól származó adatokat akár indokkal vagy indokolatlanul, figyelmeztetéssel vagy figyelmeztetés nélkül.

A Hirdetési portál oldala egy szolgáltatás a Felhasználók és Hirdetők részére. A Hirdetési portál nem vállal felelősséget a tartalmak monitorozásával és szabályozásával kapcsolatban. A Hirdetési portál bármikor dönthet úgy, hogy szolgáltatásait monitorozza, azonban nem vállal felelősséget a nem megfelelő tartalmakért, nem vállal kötelezettséget azoknak módosításáért vagy eltávolításáért, illetve a Felhasználóktól származó adatok szabályozásáért. A Hirdetési portál felülvizsgálhatja és törölheti a Felhasználóktól származó adatokat, ha úgy ítéli meg, hogy azok sértik ezen ÁSZF-et, vagy más módon illegálisak, törvénysértőek, ártóak, illetve fenyegetik olyan személyek vagy Felhasználók biztonságát, akik a Honlappal kapcsolatba hozhatók.

Kizárólag a Felhasználót terheli felelősség a Honlapon megjelenített adataiért, állományaiért vagy bármilyen más anyagért, információért, melyet elküld és megoszt a Felhasználókkal a Honlapon keresztül.
Videófeltöltés:
Videófeltöltés tartalomra vonatkozó általános rendelkezések:

(amennyiben az adott oldalon ez megengedett)

A Honlap Üzemeltető által kialakított tartalma és szellemisége elsősorban apróhirdetések, valamint az ezekhez köthető érdekességekkel kapcsolatos, azért a videófeltöltés lehetősége is elsősorban ilyen tartalmú videók megosztására szolgál.

Az Üzemeltető ezért fenntartja megának a jogot, hogy amennyiben valamely feltöltött videó a Honlap szellemiségével nem összeegyeztethető vagy kifejezetten azzal ellentétes, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül a Honlapról törölje. A Felhasználó elfogadja továbbá, és egyetért azzal, hogy felelős a saját feltöltéseinek, publikációnak és közzé- vagy - bármilyen más módon - hozzáférhetővé tételéért a Hirdetési portálon. Elfogadja, hogy sem ő, sem más, aki az ő nevében jelentkezik be, nem fog feltölteni, publikálni, közzé- vagy - bármilyen más módon - hozzáférhetővé tenni olyan tartalmat a Hirdetési portálon, amely illegális, jogszabályba ütköző, zaklató, durva, ártalmas, gyalázó, rágalmazó, trágár, magánéletet sértő vagy rasszista. Elfogadja továbbá, hogy nem fog feltölteni, publikálni, közzé- vagy - bármilyen más módon - hozzáférhetővé tenni a Hirdetési portál-n olyan szoftvert, amely vírust vagy más olyan programkódot, fájlt tartalmaz, amit azért terveztek, hogy töröljön, megszakítson, korlátozza a működést, monitorozzon, adatokat gyűjtsön, vagy tartósan egy szoftverben, hardverben vagy távközlési berendezésben jelen legyen. Elfogadja, hogy sem ő, sem mások az ő nevében nem töltenek fel, és semmilyen más módon nem tesznek közzé, vagy a Hirdetési portál számára hozzáférhetővé olyan tartalmat, amely véletlenül vagy szándékosan bármely hatályban lévő helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt, egyezményt sért, vagy bármilyen szabályt vagy törvényt, amely a Felhasználó tartózkodási helyén van érvényben. Elfogadja, hogy sem ő, sem, mások az ő nevében nem töltenek fel, nem tesznek közzé, vagy bármilyen más módon nem tesznek hozzáférhetővé a Hirdetési portálon olyan tartalmat, amely törvénytelen cselekményeket, csoport vagy egyén ellen elkövetett fizikai bántalmazást, vagy állatkínzást mutat be. Elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem készteti a Hirdetési portált büntetőjogi vagy polgári felelősségvállalásra. Elfogadja, hogy a Hirdetési portál fenntartja magának a kizárólagos és diszkrecionális jogát, hogy rendelkezzen a szükséges lépésekről abban az esetben, ha arról értesül, hogy az itt foglalt feltételeket megszegték.

A Felhasználóktól származó videók:

A Hirdetési portál engedélyezi a videók küldését, és biztosít egyéb kommunikációs lehetőségeket is, valamint támogatja az ilyen felhasználótól származó adatok kiszolgálását, megosztását, publikálását. A Hirdetési portál nem tudja biztosítani ezen adatok bizalmas kezelését. A Hirdetési portál engedélyezi, hogy a Felhasználó hivatkozzon a Honlapon található anyagokra, de kizárólag magán és nem kereskedelmi felhasználás céljából. A saját feltöltéseiért, elküldött és publikált adataiért minden Felhasználó maga felelős.
A Felhasználó elfogadja,...
...hogy egy videó vagy egyéb anyag elküldésekor a következőket nem teszi:

-A szerveren nem helyezhet el olyan anyagot, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget.
-Tilos a szerveren a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenységet végezni, szerzői jogokat, illetve szellemi tulajdonjogokat sértő tartalmú anyagot elhelyezni.
-Nem helyez el a szerveren önkényuralmi jelképeket és a szerzői jog hatálya alá eső mp3-t, zenét, programot, iso-t, warez-t, filmet, játékot, stb.
-Nem küld hamis információkat, kárt okozva ezzel a Hirdetési portálnak vagy egy harmadik félnek.
-Nem küld üzleti célú kérelmet, reklámot.
-Nem tölt fel tördelt vagy darabolt állományokat, amennyiben az a szabályok kijátszására irányul. Futtatható állományok, scriptek feltöltése szintén nem engedélyezett.
-Nem személyesít meg másvalakit.

A Hirdetési portál elhárít magáról minden felelősséget a Felhasználóktól származó adatokkal kapcsolatban, és nem hagy jóvá semmilyen ötletet, ajánlatot, ami azokban található. A Hirdetési portál nem engedélyezi a szerzői jogot és a szellemi tulajdont sértő cselekedeteket, ezért el fog távolítani minden olyan tartalmat, vagy Felhasználótól származó adatot, amelyről bebizonyosodott, hogy törvénybe ütközik e téren. A Hirdetési portál fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés és késedelem nélkül töröljön tartalmat vagy felhasználói adatot, és blokkolja a szabálysértők felhasználói hozzáférését. A Hirdetési portál fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön az egyes tartalmak és felhasználói adatok saját oldalán történő szerepeltetéséről, hogy azok megfelelnek-e minden jogi kritériumnak, a Használat feltételeinek, nem tartalmaznak-e többek között trágár, becsületsértő tartalmat, vagy nem lépnek-e túl egy meghatározott hosszt. A Hirdetési portál bármikor előzetes felszólítás nélkül megszakíthatja e tartalmak feltöltését és az elkövető hozzáférését, ha a használat feltételeinek itt megfogalmazott kritériumai sérülnek.

Mindezek mellett a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hirdetési portál használata közben számos helyen fog találkozni Felhasználótól származó adatokkal, és hogy a Hirdetési portál nem felelős ezeknek pontosságáért, hasznosságáért, biztonságáért vagy szellemi tulajdonjogaiért. Megérti és elfogadja továbbá, hogy találkozhat olyan Felhasználótól származó adatokkal, amelyek pontatlanok, sértők, illetlenek, kifogásolhatóak, és egyetért azzal, hogy lemond az ezekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről a Hirdetési portál-val szemben, valamint a törvény által elfogadható legtágabb értelemben mentesíti a Hirdetési portált annak tulajdonosait, üzemeltetőit, és dolgozóit az ezekkel kapcsolatos felelősségvállalás alól. Elfogadja, hogy a Hirdetési portál bármikor figyelmeztetés nélkül élhet azon jogával, hogy megtagadjon, visszavonjon, blokkoljon a Hirdetési portál oldalán, hálózatán, szolgáltatásain előforduló Felhasználótól származó adatokat akár indokkal vagy indokolatlanul, figyelmeztetéssel vagy figyelmeztetés nélkül.
A Hirdetési portál oldala egy szolgáltatás a Felhasználók és Hirdetők részére. A Hirdetési portál nem vállal felelősséget a tartalmak monitorozásával és szabályozásával kapcsolatban. A Hirdetési portál bármikor dönthet úgy, hogy szolgáltatásait monitorozza, azonban nem vállal felelősséget a nem megfelelő tartalmakért, nem vállal kötelezettséget azoknak módosításáért vagy eltávolításáért, illetve a Felhasználóktól származó adatok szabályozásáért. A Hirdetési portál felülvizsgálhatja és törölheti a Felhasználóktól származó adatokat, ha úgy ítéli meg, hogy azok sértik ezen ÁSZF-et, vagy más módon illegálisak, törvénysértőek, ártóak, illetve fenyegetik olyan személyek vagy Felhasználók biztonságát, akik a Honlappal kapcsolatba hozhatók. Kizárólag a Felhasználót terheli felelősség a Honlapon megjelenített adataiért, állományaiért vagy bármilyen más anyagért, információért, melyet elküld és megoszt a Felhasználókkal a Honlapon keresztül.
Adatkezelés

A szolgáltatási szerződésből nyerhető személyes adatokat Üzemeltető harmadik személynek csak Hirdető egyértelmű beleegyezése esetén adhatja tovább. Üzemeltető a szolgáltatási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatait. Az Üzemeltető jogosult valamennyi szolgáltatatási szerződését iktatni és a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon tárolni azokat akár elektronikus, akár nyomtatott formában is. Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Üzemeltető a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja. Az adatkezelésre egyebekben az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadóak. Ha a hatályos jogszabályok alapján az Üzemeltetővel szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Hirdető által elhelyezett hirdetéshez kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Hirdető köteles az Üzemeltető ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve az Üzemeltetőnek ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megtéríteni.

A szolgáltatási szerződés tekintetében a felek az írásbeli formát tekintik irányadónak jognyilatkozataik tekintetében, mely alatt minimálisan az elektronikus levélben tett jognyilatkozatot értik. A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Hirdető az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát közzétett tájékoztatóját elolvasta, azokat elfogadta és betartja.
Jelen ÁSZF 2012. október 5-én lépett hatályba, és visszavonásáig érvényes.
Hirdetés feladás Szabályzatot elolvastam és elfogadom!

+ Adjon fel hirdetést!

Copyright © 2009 - 2021  Minden jog fenntartva
Ingyenes fogászati apróhirdetések